Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens ansvar og opgaver er i stikord:

-at sikre nogle relevante aktiviteter og fornuftig brug af gruppens ressourcer
 en grundig vurdering af jeres tilbagevendende arrangementer og aktiviteter, herunder formål, antal deltagere, eventuel
økonomisk indtjening og de ressourcer, der bruges på det enkelte arrangement. Er der sammenhæng mellem formål,
udbytte og arbejdsomfanget?

-at sikre gruppen en god og stabil ledelse
 ofte føler gruppelederne, at de står alene med det evige problem at skaffe gruppen ledere og assistenter. Men det er både
bestyrelsens og ledergruppens opgave at skaffe det fornødne antal ledere. Bestyrelsen arbejder for at give disse gode
arbejdsvilkår, mulighed for kursusdeltagelse og lignende.

-at følge gruppens arbejde
 for at kunne støtte arbejdet i gruppen er det vigtigt, at alle bestyrelsens medlemmer holder sig orienteret om arbejdet i
gruppen.

-at sikre kompetente ledere
 en vigtig opgave er at sørge for, at lederne får den fornødne uddannelse. Gruppeledelsen og bestyrelsen danner sig i
fællesskab et overblik over behovet for kurser i gruppen og afsætter midler hertil i budgettet. Undersøg om jeres kommuner
yder tilskud til lederuddannelse. Efterfølgende laver ledergruppen selv en mere detaljeret plan for kursusdeltagelse,
træning,ledersamtaler mv.

-at støtte arbejdet indadtil og udadtil, så det opnår den fornødne stabilitet
 bestyrelsens måske fornemmeste opgave er på alle måder at støtte arbejdet i gruppen. Støtten kan blandt andet være så
simpel som at tale pænt om arbejdet i gruppen og vise lederne og andre, at man påskønner det arbejde, der udføres.
At være ambassadører for gruppen.

-at hjælpe lederne med at skaffe de nødvendige økonomiske midler til arbejdet
 det er hele bestyrelsens ansvar, at gruppen har en god økonomi - ikke alene kassererens. Også her kan de forældrevalgte
hjælpe lederne meget ved at "trække læsset", når der skal skaffes penge (f.eks. ved salg af juleneg, uddeling af
telefonbøger, skrive ansøgninger mm.). Bestyrelsen har overfor grupperådet ansvaret for gruppens økonomi.

-at være det forum, over for hvilket lederne føler sig og er ansvarlige for de værdier, de arbejder med
 det er vigtigt at de forældrevalgte får kendskab til korpsets formål og værdigrundlag.

-at godkende valg af ledere, assistenter og hjælpere
 det er bestyrelsen der ifølge lovene "ansætter" og ”afskediger” ledere, assistenter og hjælpere. I praksis sker dette ved
bebestyrelsesformandens underskrift.

-at sørge for at korpsets love og bestemmelser bliver overholdt, herunder sikkerhedsbestemmelser for sø- og
fjeldaktiviteter, se afsnittet om sikkerhedsregler.

-at sørge for at bestyrelsen med jævne mellemrum forholder sig til korpsets faktablade
Korpsledelsen har udarbejdet en række faktablade, der præsenterer facts og politikker inden for centrale temaer,
eksempelvis alkohol, rygning og den åndelige dimension i spejderarbejdet. Disse faktablade er andetsteds i håndbogen.

-at sikre en god kontakt til alle forældre og være opmærksom på, om der er forældre eller andre, der er interesserede
i at gøre et stykke arbejde for gruppen

-at sikre et godt forhold til kommune og andre myndigheder
 gruppen er afhængig af kommunen og andre myndigheder - ikke mindst økonomisk. Derfor er det vigtigt at have et godt
forhold til omgivelserne og at være repræsenteret, når der er mulighed for det.

-at være repræsenteret i divisionsrådet, korpsrådet, lokale samråd mv