Kasseren

Kasseren

Kassererens opgaver

Gruppekassererens opgaver er i stikord:

-at føre gruppens regnskab
-at sørge for at alle gruppens medlemmer er registreret i Blåt Medlem og løbende vedligeholde
     registreringerne, evt. i samarbejde med medlemsansvarlige
-at sørge for, at gruppen har en indmeldelsesprocedure der sikrer, at nye medlemmer udfylder og
     underskriver en indmeldelsesblanket og at der til stadighed foreligger gyldige indmeldelses-
     blanketter på alle de medlemmer (spejdere og ledere) som gruppen betaler korpskontingent for
-at orientere den øvrige bestyrelse om udviklingen i gruppens økonomi
-at fremlægge og kommentere årsregnskabet ved grupperådsmødet
-at forberede budgetlægningen og kontrollere, om budgettet overholdes
-at modtage kontingentindbetalinger og orientere lederne om restancer, hvis lederne opkræver
     kontingent
-at afregne med lederne for deres løbende udgifter
-at indsende ansøgninger til offentlige myndigheder baseret på medlemstal (f.eks. tilskudsordninger)
-at tage kontakt til det lokale Samråd for at blive orienteret om de lokale tilskudsmuligheder
-at søge offentlige og evt. andre tilskud rettidigt
-at betale korps- og divisionskontingent

Det er ikke kassererens opgave mellem bestyrelsesmøderne at skulle tage stilling til indkøb og anskaffelser
udenfor budgettet. Der bør i bestyrelsen i stedet aftales en procedure på hvordan anskaffelser udenfor
budgettet kan bevilges mellem bestyrelsesmøderne, så kassereren ikke stilles i en vanskelig opgave.

Ofte har kassereren måske ikke nogen spejderfaglig indsigt i en gruppes drift, og vil derfor have svært ved at
vurdere relevansen af det foreslåede og eventuelle andre muligheder.

Gruppekassererens opgaver er nærmere beskrevet i afsnittet "Gruppens økonomi og administration".